Get Adobe Flash player
วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์........ เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม คุณภาพชีวิตดี มีเศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง